Sveikata ir sauga

Darbas su rūgštiniais švino akumuliatoriais ir tinkamas jų naudojimas yra nepavojingas, jeigu laikomasi protingų atsargumo priemonių, galima pasinaudoti tinkama infrastruktūra ir personalas buvo tinkamai apmokytas.

Pagal 1987 m. naudotojų apsaugos įstatymą šis vadovas atlieka šias funkcijas:

 1. Pateikia pagrindinius pavojus, kurie gali kilti
 2. Nurodo atsargumo priemones, kurių reikia imtis siekiant sumažinti tokius pavojus
 3. Nurodo veiksmus, kurių reikia imtis avariniu atveju kilus pavojui

Yuasa battery health and safety poster

Parsisiųskite išspausdinamą šio plakatą variantą

A – etikečių informacija

Toliau pateikti simboliai yra naudojami su visais akumuliatoriais ir turi šias reikšmes:

Label-Info

B – akumuliatoriaus rūgštis

Pavojus

Akumuliatoriuose yra sieros rūgštis, kuri gali ištekėti dėl įvairių priežasčių. Įkrovimo metu rūgštis taip pat gali būti išskirta lašelių ir /ar purškalo/aerozolio pavidalu.

Sieros rūgštis yra ėsdinantis ir nuodingas skystis, kuris sukels odos bei akių nudegimus ir dirginimą bei gali stipriai apgadinti drabužius.

Naujausios profesinio poveikio ribos rūgšties aerozoliui ore yra pateikiamos sveikatos ir saugos pareigūno rekomendacinėje pastaboje EH40.

Atsargumo priemonės

 • Su akumuliatoriais visada elkitės atsargiai
 • Niekada neperpildykite rūgštimi
 • Visada laikykite stačiomis
 • Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
 • Įkrovimą visada atlikite gerai vėdinamoje vietoje
 • Saugokite nuo akumuliatoriaus vėdinimo angų užsikimšimo
 • Visada dėvėkite akių apsaugą
 • Visada dėvėkite apsauginius drabužius

Nelaimingų atsitikimų gydymas ir pirmoji pagalba

Sąlytis su oda –

Nedelsiant sušlapinkite paveiktą sritį dideliu kiekiu švaraus vandens, nuimkite visus užterštus drabužius ir jeigu sudirgimas išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis –

Nedelsiant plaukite akis švariu vandeniu bent 10 minučių, kreipkitės į gydytoją.

Prarijus –

Nedelsiant gerkite kiek įmanoma daugiau vandens, NESUKELKITE vėmimo, skubiai kreipkitės į gydytoją.

Išsiliejus –

Esant smulkiam išsiliejimui plaukite dideliais kiekiais vandens. Stambesnius išsiliejimus surinkite į tinkamą, rūgščiai atsparią, aiškiai paženklintą talpą – žr. skirsnį H.

C – elektros energija

Pavojus

Atsitiktinis akumuliatoriaus gnybtų trumpas sujungimas laidžiu dalyku, pavyzdžiui metaliniu įrankiu arba papuošalu ar pan. gali sukurti pakankamą karštį stipriems nudegimams sukelti, sukurti elektros lanką ar priversti išsilydyti ir purslais pavirsti bet kurį metalą.

Stiprų elektrošoką galima patirti dėl sugedusios maitinimo elektrinės srovės įkrovimo įrangos, arba aukštos įtampos akumuliatorių sistemų ar kelių, t. y. 5 ar daugiau grupėmis sujungtų 12 V (grupėje nominali įtampa 60 V) akumuliatorių, įkrovimo metu.

Atsargumo priemonės

Visada nusiimkite metalinius dalykus nuo rankų, riešų ir kaklo, pvz. žiedus, apyrankes, laikrodžius ir vėrinius.

Dirbant su automobilio elektros sistema, visada atjunkite akumuliatorių, bet prieš atjungiant:

 • Atjunkite visas elektros apkrovas
 • Žr. transporto priemonės gamintojo vadove
 • Pirmas atjungimas ir paskutinis prijungimas turi būti įžeminimo taškas esantis kuo toliau nuo akumuliatoriaus

Visada elkitės atsargiai, kad nesukeltumėte trumpo sujungimo tarp gnybto, kuriuo teka srovė, ir įžeminimo. Niekada nedėkite įrankių ar metalinių dalykų šalia ar ant akumuliatoriaus.

Nelaimingų atsitikimų gydymas ir pirmoji pagalba

Nudegimai

Uždėkite sausą, sterilų tvarstį ir kreipkitės į gydytojus.

Elektros šokas

Artėkite prie asmens atsargiai. Jeigu asmuo laidininko neliečia, atsargiai išjunkite įrangą arba nutraukite srovės tiekimą. Jeigu asmuo vis dar liečiasi su laidininku, nelieskite jo plikomis rankomis. Jeigu įmanoma laidininko pašalinimui nuo nukentėjusiojo naudokite tinkamą izoliuojančią medžiagą, pvz. medį, gumą, plastiką, popieriaus rulonus. Jeigu reikia pasikvieskite pagalbą ir darykite dirbtinį kvėpavimą iki ji atvyks.

D – dujų išskyrimas

Pavojus

Įkrovimo metu išskirtos vandenilio dujos tampa sprogiomis jų koncentracijai viršijus 4 %. Įkraunant akumuliatorių išsiskiria tiek vandenilio tiek ir deguonies dujos. Šios dujos taip pat gali išsiskirti ir kitais atvejais, pvz., akumuliatorių pajudinus ar supurčius.

Atsargumo priemonės

 • Įkrovimą visada atlikite gerai vėdinamoje vietoje
 • Prieš įjungiant maitinimą visada įsitikinkite, kad įkrovimo laidai yra uždėti teisingai
 • Prieš atjungiant įkrovimo laidus, visada įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas
 • Visada dėvėkite akių apsaugą ir apsauginius drabužius
 • Baigus įkrovimą, visada prieš atjungiant palaukite 5 minutes
 • Visada būkite atsargūs, kad kabeliai ir jungtys būtų tvarkomi taip, kad nesukeltų atsitiktinio kibirkščiavimo

Niekad šalia akumuliatoriaus nerūkykite

Niekada neleiskite šalia akumuliatoriaus atsirasti atvirai liepsnai

Niekada nesukelkite kibirkščių šalia akumuliatoriaus

Nelaimingų atsitikimų gydymas ir pirmoji pagalba

Kreipkitės į gydytojus pagal sužeidimo pobūdį.

Sprogimo atveju rūgštis išsitaškys aplink, o plastikinės ir metalinės dalys gali sukelti pavojingus įpjovimus.

 

E – Užvedimas nuo kitos transporto priemonės

Pavojus

Netinkamų procedūrų panaudojimas užvedant transporto priemonę nuo kitos gali sukelti akumuliatoriaus sprogimą, gaisrą ir kūno nudegimus bei automobilio elektros sistemos pažeidimus.

Atsargumo priemonės

Visada laikykitės teisingų procedūrų, kurios yra nurodytos transporto priemonės gamintojo vadove. Nesant šios informacijos, neigiamai įžemintai transporto priemonei:-

 1. Įsitikinkite, kad transporto priemonės nesiliečia ir, kad abiejose degimas yra išjungtas. Įsitikinkite, kad abiejose transporto priemonėse įjungta neutrali arba stovėjimo pavara.
 2. Prijunkite teigiamą (raudonas) kabelį prie vienos transporto priemonės teigiamo gnybto, o tada prie kitos transporto priemonės teigiamo gnybto.
 3. Prijunkite neigiamą (juodą) kabelį prie neigiamo gnybto transporto priemonėje su tuščiu akumuliatoriumi – nepaliesdami kuro tiekimo sistemos ir stabdžių vamzdelių.
 4. Prijunkite neigiamą kabelį prie neigiamo srovę tiekiančios transporto priemonės gnybto arba nuo akumuliatoriaus nutolusio transporto priemonės įžeminimo taško, pvz. variklio korpuso.
 5. Įsitikinkite, kad visos jungtys yra tvirtai prijungtos ir nesiliečia prie judančių dalių.
 6. Užveskite variklį transporto priemonėje su geru akumuliatoriumi ir leiskite jam minutę paveikti.
 7. Užveskite variklį transporto priemonėje su tuščiu akumuliatoriumi ir leiskite jam bent minutę paveikti.
 8. Sustabdykite transporto priemonės su geru akumuliatoriumi variklį.
 9. Nuimkite kabelius atvirkštine tvarka taip, kad jie nesiliestų prie jokių judančių ar besisukančių transporto priemonės dalių.

Nelaimingų atsitikimų gydymas ir pirmoji pagalba

Kreipkitės į gydytoją pagal sužeidimo pobūdį.

 

F – Svoris

Pavojus

Akumuliatoriai yra keistos formos ir sunkūs, tai gali lemti patempimus, taip pat akumuliatorius gali būti neišlaikytas ir išmestas, dėl to gali ištekėti rūgštis, kilti trauma ir pan.

Atsargumo priemonės

Visada laikykitės teisingo kėlimo tvarkos, kad sumažintumėte organizmo apkrovą. Jeigu ant akumuliatoriaus yra kėlimo rankenėlės ar nišos, visada jomis naudokitės.

Nelaimingų atsitikimų gydymas ir pirmoji pagalba

Kreipkitės į gydytoją pagal sužeidimo pobūdį. Nepamirškite, kad gali išsilieti rūgštis.

 

G – Apgadintų akumuliatorių remontas

Apgadinto akumuliatoriaus nereikėtų bandyti taisyti ar atnaujinti.

Šiame darbe kyla visi skyriuose A – F nurodyti pavojai, juos turėtų atlikti tik tinkamai apmokytas personalas naudojantis tinkama infrastruktūra, laikantis gamintojo nurodymų.

 

H – Akumuliatorių ir susijusių atliekų šalinimas

Visi išnaudoti akumuliatoriai ir atliekos, kurios atsiranda dėl išsiliejimų ir gaisrų, privalo būti šalinamos laikantis aplinkos apsaugos įstatymo, 1996 m. specialiųjų atliekų taisyklių ir 1991 m. aplinkos apsaugos (atidumo prievolės) taisyklių.

„Yuasa“ siūlo visapusišką akumuliatorių utilizavimo paslaugą. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su bendrove:

Tel.: +44 (0) 1793 833555

El. paštas:

 

I – Gaisras

Kadangi akumuliatoriuose yra degių medžiagų, vietose, kuriose kartu yra laikomas nemažas kiekis akumuliatorių, reikėtų pasitarti su vietine priešgaisrinės saugos tarnyba.

 

J – Saugos duomenų lapas

Daugiau išsamesnės sveikatos ir saugos informacijos yra pateikiama MEDŽIAGŲ SAUGOS DUOMENYSE – Akumuliatoriai,

Elektrolitiniai, užpildyti rūgštimi, 393 – 394 lapai.

 

K – REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, patvirtinimas ir apribojimas

Pagal REACH sektorius privalo įvertinti ir valdyti rizikas, kurias kelia cheminės medžiagos, bei suteikti saugumo informaciją gaminių naudotojams.

Informacija apie naujausias itin didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) kandidačių sąrašo papildymus yra pateikiama ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūros) interneto svetainėje: www.echa.europa.eu